موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

لوکو

اساسنامه مرکز تحقیقاتی توحید

نام شرکت :فرهنگی هنری تحقیقاتی پویندگان انوار شماره پیگیری :۰۴۲۱۵۷۰۴۶۶۹۸۱۳۲۲۱۶۴ تاریخ پذیرش نهایی ؛۱۳۸۸/۰۲/۲۳ شناسه ملی اساسنامه  توجه : “جهت بهره مندی و تقسیم سود و منافع بین اعضا موسسه انتفاعی تشکیل می شود” به نام خدا اساسنامه موسسه فرهنگی و هنری حقیقی

ادامه مطلب »